Landmark Global

Tra cứu Landmark Global

Landmark Global là công ty dịch vụ giao hàng được thành lập năm 2004 và có trụ sở chính tại California, Hoa Kỳ

lai lịch

Theo dõi lô hàng Landmark Global

Landmark Global

Landmark Global là công ty dịch vụ chuyển phát được thành lập năm 2004 và có trụ sở chính tại California, Hoa Kỳ. Cũng là một phần của Bpost Group, công ty được thành lập để trở thành một cách tốt hơn để cung cấp sức mạnh cho các thương hiệu thương mại điện tử đầy tham vọng mong muốn mở rộng ra quốc tế và tiếp cận khách hàng mới. Bpost Group xử lý 1 triệu bưu kiện mỗi ngày nhờ hơn 36.000 nhân viên

Làm cách nào để theo dõi các bưu kiện Landmark Global?

Để theo dõi bưu kiện Landmark Global, hãy nhập số theo dõi vào trường phía trên, nhấp vào nút "Nhà cung cấp dịch vụ" và chọn "Landmark Global", nếu bạn không chắc nhà vận chuyển nào giao bưu kiện cho mình, hãy để hệ thống tự động chọn nhà cung cấp dịch vụ. thay mặt bạn, sau khi nhấp vào nút "Theo dõi", sau đó bạn sẽ được chuyển hướng đến trang kết quả theo dõi, nơi bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về lô hàng của mình bao gồm địa điểm và ngày tháng.

Số theo dõi Landmark Global trông như thế nào?

Số theo dõi Landmark Global có 12 ký tự, nó bắt đầu bằng 3 chữ cái theo sau là 9 chữ số, ví dụ: LTN123456789.

Mất bao lâu để Landmark Global chuyển các bưu kiện của bạn?

Thời gian giao hàng ở Canada sẽ mất 5-8 ngày , và 6-9 ngày ở Úc.

Ví dụ về các trạng thái mà theo dõi lô hàng Landmark Global vượt qua

tình trạng
ACCEPTED BY ORIGIN CARRIER
ARRIVAL AT POST OFFICE
ARRIVED
ARRIVED IN COUNTRY - postrac #123456789
Absent on destination / Closed store
Announced
Arrival at export hub
Arrival distribution office
Arrival from abroad
Arrived at International Service Center
Arrived at branch
At destination agency
Attempted Delivery Abroad
Attempted delivery - Left notice
Attempted delivery. Notice card left indicating where item can be picked up
Available at pickup point
Awaiting presentation to Customs
COLLECTED
CONFIRMED
CUSTOMS ENTRY - Objeto recebido pelos Correios do Brasil
Cleared Customs
Collected
Crossing border and in transit to carrier hub
Customs
Customs cleared
Customs cleared : authorized
Customs cleared : awaiting payment
Customs cleared : for forwarding for clearance in a remote customs office
Customs cleared : no taxes or duties to be paid
DELIVERED
DELIVERED TO POSTAL AGENT
DELIVERY ATTEMPT
DEPARTED
DISPATCH, ERROR IN PREPARATION — UPDATED ITEM WEIGHT
Delivered in letter box
Delivered to third party
Delivery attempt next business day - Addressee requested later delivery
Delivery started tification : email
Departed Shipping Partner Facility
Departure to country of destination
Departure to distribution network
Distribution
Enroute
Finished packaging this order. Prepared to ship
Force Majeure - Item not delivered - Further delivery attempt next business day
Grouped at Landmark facility
Grouped at partner facility
Grouped when dispatch closed
Grouped when pallet scanned to crossing (HERMES 11)
HANDED TO CARRIER
Held by Customs - In process
Held by Customs - Invoice missing
Held by Customs - Unspecified reason
In Transit
In course of delivery by distributor
In transit
Inbound
Incoming scan at facility
International Dispatch Ready
Item arrived at the collection point - waiting for your collect
Item being prepared for transfer to Post Office
Item delivered
Item has been returned and is enroute to the Sender
Item has been sorted
Item in transit
Item is ready for transport
Item not delivered - Incorrect/ illegible/ incomplete address
Item out for delivery
Item picked up by Canada Post
Item presented - Addressee is absent - message in letterbox
Item presented - Addressee requested later delivery
Item presented at the Customs
Item processed
Item processed at local delivery facility
Item redirected to recipient's new address
Item sorted at sorting center
Item transferred to Post Office; being prepared for pickup
Items handeld by Customs
Lac-Simon, QC, CA
Not Delivered - Later delivery possible on request of addressee
ORIGIN CARRIER DEPARTED/UPLIFT
On Delivery
Order being packaged by warehouse
Origin Acceptance
Out For Delivery
Out for Delivery
Outgoing scan at facility
PACKAGE HAS BEEN SORTED AND FORWARDED
POSTED BACK
PREPARED FOR DEPARTURE
PROCESSED
Package weight updated at facility
Parcel Delivered
Parcel Delivered with Safe Drop
Parcel In-Transit
Parcel Processed at Carrier Terminal
Parcel arrived in destination country
Parcel delivered
Parcel departed origin country
Parcel forwared to Deliverer
Parcel is handled
Parcel processed at origin facility
Parcel ready for final mile carrier collection
Parcel received at HUB
Parcel received at the depot
Parcel received by Carrier
Pending new delivery
Pick up
Presented
Processed
Processed Through Office of Exchange
READY FOR TRANSPORTATION
RECEIVED
RETURNED
Received at international processing center
Received at national hub
Received at return handling facility
Received by distributor
Received in destination country
Retained at customs: awaiting missing documents
Retained at distribution office : addressee unreachable - no further action
Retained at distribution office : awaiting payment - addressee contacted
Returned
Returned to sender - Incorrect / illegible / incomplete address
SHIPPED - MANIFEST #123456789
Scanned Waybill
Scanned at Landmark crossdock facility
Scanned at Landmark crossdock returns facility
Scheduled for delivery but not completed - To be handeled
Selection of service chosen is International Mail. As a result, further tracking information is no longer available
Shipment Data Uploaded
Shipment en route to distribution gateway (pre-clearance information transmitted)
Shipment received at originating postal facility
Signature image recorded for Online viewing
Special treatment: Parcel Missing
Tendered to International Gateway
The customer is notified, the item is available for collection
The item being returned to the sender went out for delivery
The item was successfully returned to the sender
Transmitted customs information
Was out for delivery attempt - Addressee not at address indicated - Addressee's office closed
Was out for delivery attempt - Incorrect address
Your shipment has arrived at the postal operator of the country of destination and will be delivered in the coming days
Your shipment has been delivered to the postal operator of the country of destination and will be delivered in the coming days
email notification
out of depot / hub
processed at depot
receipt at depot or hub
receipt at parcelshop or by driver