lai lịch

Các điều khoản và điều kiện

Cập nhật lần cuối: 2020-06-28

Giới thiệu

Chào mừng đến với 4TRACKING

Các Điều khoản Dịch vụ này (“Điều khoản”, “Điều khoản Dịch vụ”) chi phối việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi tại 4tracking.net (gọi chung hoặc riêng lẻ “Dịch vụ”) do 4TRACKING điều hành .

Chính sách Bảo mật của chúng tôi cũng điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và giải thích cách chúng tôi thu thập, bảo vệ và tiết lộ thông tin do bạn sử dụng các trang web của chúng tôi.

Thỏa thuận của bạn với chúng tôi bao gồm các Điều khoản này và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi (“Thỏa thuận”). Bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu các Thỏa thuận, đồng thời đồng ý chịu sự ràng buộc của chúng.

Nếu bạn không đồng ý với (hoặc không thể tuân thủ) các Thỏa thuận, thì bạn có thể không sử dụng Dịch vụ, nhưng vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách Liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể cố gắng tìm ra giải pháp. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác muốn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Thông tin liên lạc

Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý đăng ký các bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và thông tin khác mà chúng tôi có thể gửi. Tuy nhiên, bạn có thể chọn không nhận bất kỳ hoặc tất cả những thông tin liên lạc này từ chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký hoặc bằng cách Liên hệ với chúng tôi

phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Thay đổi đối với dịch vụ

Chúng tôi có quyền rút lại hoặc sửa đổi Dịch vụ của mình và bất kỳ dịch vụ hoặc tài liệu nào mà chúng tôi cung cấp qua Dịch vụ, theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do gì mà tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ không khả dụng vào bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Đôi khi, chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần của Dịch vụ hoặc toàn bộ Dịch vụ đối với người dùng, bao gồm cả người dùng đã đăng ký.

Sửa đổi Điều khoản

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi trên trang web này. Bạn có trách nhiệm xem xét các Điều khoản này theo định kỳ.

Việc bạn tiếp tục sử dụng Nền tảng sau khi đăng các Điều khoản sửa đổi có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với các thay đổi. Bạn phải kiểm tra trang này thường xuyên để biết bất kỳ thay đổi nào, vì chúng ràng buộc bạn.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi bất kỳ bản sửa đổi nào có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, bạn không được phép sử dụng Dịch vụ nữa.

Nhìn nhận

BẰNG CÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC CÁC DỊCH VỤ KHÁC DO CHÚNG TÔI CUNG CẤP, BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ ĐỒNG Ý ĐƯỢC HỌ TRẢ LỜI.