latar belakang

Terma dan syarat

Kemas kini terakhir: 2020-06-28

pengenalan

Selamat datang ke 4TRACKING

Syarat Perkhidmatan ini (“Syarat”, “Syarat Perkhidmatan”) mengawal penggunaan tapak web kami yang terletak di 4tracking.net (bersama-sama atau secara individu “Perkhidmatan”) yang dikendalikan oleh 4TRACKING .

Dasar Privasi kami juga mengawal penggunaan Perkhidmatan kami dan menerangkan cara kami mengumpul, melindungi dan mendedahkan maklumat yang terhasil daripada penggunaan halaman web kami oleh anda.

Perjanjian anda dengan kami termasuk Terma ini dan Polisi Privasi kami (“Perjanjian”). Anda mengakui bahawa anda telah membaca dan memahami Perjanjian, dan bersetuju untuk terikat dengannya.

Jika anda tidak bersetuju dengan (atau tidak dapat mematuhi) Perjanjian, maka anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan, tetapi sila beritahu kami dengan Menghubungi Kami supaya kami boleh cuba mencari penyelesaian. Terma ini digunakan untuk semua pelawat, pengguna dan orang lain yang ingin mengakses atau menggunakan Perkhidmatan.

Komunikasi

Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju untuk melanggan surat berita, bahan pemasaran atau promosi dan maklumat lain yang mungkin kami hantar. Walau bagaimanapun, anda boleh memilih untuk tidak menerima sebarang, atau semua, komunikasi ini daripada kami dengan mengikuti pautan berhenti melanggan atau dengan Hubungi Kami

Analitis

Kami mungkin menggunakan Pembekal Perkhidmatan pihak ketiga untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami.

Perubahan Kepada Perkhidmatan

Kami berhak untuk menarik balik atau meminda Perkhidmatan kami, dan sebarang perkhidmatan atau bahan yang kami sediakan melalui Perkhidmatan, mengikut budi bicara mutlak kami tanpa notis. Kami tidak akan bertanggungjawab jika atas sebarang sebab semua atau mana-mana bahagian Perkhidmatan tidak tersedia pada bila-bila masa atau untuk sebarang tempoh. Dari semasa ke semasa, kami mungkin menyekat akses kepada beberapa bahagian Perkhidmatan, atau keseluruhan Perkhidmatan, kepada pengguna, termasuk pengguna berdaftar.

Pindaan Terma

Kami boleh meminda Syarat pada bila-bila masa dengan menyiarkan syarat yang dipinda di laman web ini. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak Terma ini secara berkala.

Penggunaan Platform anda yang berterusan berikutan penyiaran Syarat yang disemak bermakna anda menerima dan bersetuju dengan perubahan tersebut. Anda dijangka menyemak halaman ini dengan kerap supaya anda mengetahui sebarang perubahan, kerana ia mengikat anda.

Dengan terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami selepas sebarang semakan menjadi berkesan, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat yang telah disemak. Jika anda tidak bersetuju dengan syarat baharu, anda tidak lagi dibenarkan untuk menggunakan Perkhidmatan.

Pengakuan

DENGAN MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN ATAU PERKHIDMATAN LAIN YANG DISEDIAKAN OLEH KAMI, ANDA MENGAKUI BAHAWA ANDA TELAH MEMBACA SYARAT PERKHIDMATAN INI DAN BERSETUJU UNTUK TERIKAT DENGAN MEREKA.