EMS

ردیابی EMS

پیگیری و ردیابی نامه جهانی اکسپرس (EMS) در سراسر جهان

زمینه

بسته های EMS

EMS

شبکه جهانی تحویل EMS بخشی از اتحادیه جهانی پست (UPU) است که خدمات پست اکسپرس (EMS) را برای نامهها و بستههایی که بیش از 175 کشور و منطقه را در سراسر جهان به هم متصل میکند، اداره میکند.

ردیابی نامه سریع (EMS)

با کمک برنامه 4TRACKING می توانید تمام بسته های EMS خود را ردیابی کنید، برای ردیابی یک نامه سریع السیر (EMS) به یک شماره رهگیری معتبر شبیه EE123456788CN نیاز دارید، شماره رهگیری خود را در قسمت بالا قرار دهید، سپس روی دکمه ردیابی "ردیابی" کلیک کنید. شما به صفحه ای هدایت خواهید شد که تمام اطلاعات مربوط به بسته خود از جمله مکان ها و تاریخ ها را دارد.

شماره های ردیابی سرویس پست اکسپرس (EMS).

شمارههای ردیابی سرویس پست سریع (EMS) اغلب دارای 13 کاراکتر است، با حرف E شروع میشود و بعد از آن 9 عدد و سپس کد کشور مبدا بهعنوان مثال EE265987413US، EE265987413US، ED115987413DZ، ED115987413DZ، EE21135333741358، EE21353، EE21353، EE21353، EE213987413.

 • E# *** *** *** SA
 • E# *** *** *** CN
 • E# *** *** *** US
 • E# *** *** *** DE
 • E# *** *** *** FR
 • E# *** *** *** RU
 • E# *** *** *** JP
 • E# *** *** *** IT
 • E# *** *** *** MA
 • E# *** *** *** DZ
 • E# *** *** *** EG
 • E# *** *** *** TW
 • E# *** *** *** SG
 • E# *** *** *** AE
 • E# *** *** *** AR
 • E# *** *** *** BE
 • E# *** *** *** BR
 • E# *** *** *** IN
 • E# *** *** *** ##

شما می توانید هر EMS که توسط شبکه تحویل جهانی EMS پشتیبانی می شود را ردیابی کنید.

نمونه هایی از وضعیت هایی که ردیابی حمل و نقل EMS از آنها عبور می کند

وضعیت ها
Arrived at destination import office
Arrived at export office
Arrived at post office
Arrived at sorting center
Arrived at transit country
Available for pick-up at collection point
Delivered
Delivery attempted
Departed from destination import office
Departed from export office
Departed from transit country
Export cancelled
Held at delivery depot
Held at destination import office
Held at export office
Held for customs inspection
Held for export customs inspection
Import cancelled
Out for delivery
Posted
Presented to export customs and security
Presented to import customs
Released from export customs and security
Released from import customs
Sorting completed