sfond

Politika e privatësisë

Data e hyrjes në fuqi: 2020-06-28

Prezantimi

Mirësevini në 4TRACKING .

Uebfaqja dhe aplikacioni 4TRACKING sigurojnë shërbime të gjurmimit në internet (më poshtë referuar si "Shërbim" ).

Politika jonë e privatësisë rregullon vizitën tuaj në 4tracking.net , dhe shpjegon se si ne mbledhim, mbrojmë dhe zbulojmë informacione që vijnë nga përdorimi juaj i Shërbimit tonë.

Ne përdorim të dhënat tuaja për të siguruar dhe përmirësuar Shërbimin. Duke përdorur Shërbimin, ju pranoni mbledhjen dhe përdorimin e informacionit në përputhje me këtë politikë. Nëse nuk përcaktohet ndryshe në këtë Politikë të Privatësisë, termat e përdorur në këtë Politikë të Privatësisë kanë të njëjtat kuptime si në Kushtet dhe Kushtet tona .

Kushtet dhe Kushtet tona ( "Kushtet" ) rregullojnë të gjitha përdorimet e Shërbimit tonë dhe së bashku me Politikën e Privatësisë përbën marrëveshjen tuaj me ne ( "marrëveshje" ).

Përkufizimet

SHICERBIMI : nënkupton faqen e internetit 4tracking.net dhe Aplikacionin 4TRACKING të operuar nga 4TRACKING.

T DHNAT PERSONALE: nënkupton të dhëna në lidhje me një individ të gjallë i cili mund të identifikohet nga ato të dhëna (ose nga ato dhe informacione të tjera qoftë në zotërimin tonë ose ka të ngjarë të vijë në dispozicionin tonë).

DATA PRDORIMI: janë të dhëna të mbledhura automatikisht ose të krijuara nga përdorimi i Shërbimit ose nga vetë infrastruktura e Shërbimit (për shembull, kohëzgjatja e një vizite në faqe).

COOKIES: janë skedarë të vegjël të ruajtur në pajisjen tuaj (kompjuter ose pajisje celulare).

KONTROLLUARI I T D DHNAVE: nënkupton një person fizik ose juridik i cili (qoftë vetëm ose bashkërisht ose i përbashkët me persona të tjerë) përcakton qëllimet për të cilat dhe mënyrën në të cilën janë të dhënat personale ose që duhet të përpunohen. Për qëllimin e kësaj politike të privatësisë, ne jemi një Kontrollues i të Dhënave tuaja.

PROCESORI I T D DHNAVE (OSE SHVRBIMET E SHRBIMIT): nënkupton çdo person fizik ose juridik që përpunon të dhënat në emër të Kontrolluesit të të Dhënave. Ne mund të përdorim shërbimet e Ofruesve të Shërbimeve të ndryshme për të përpunuar të dhënat tuaja në mënyrë më efektive.

TEMA SUBJEKTI: është çdo individ i gjallë që është subjekt i të dhënave personale.

PERRDORIMI: është individi që përdor Shërbimin tonë. Përdoruesi korrespondon me Subjektin e të Dhënave, i cili është subjekt i të dhënave personale.

Mbledhja dhe Përdorimi i Informacionit

Ne mbledhim disa lloje të ndryshme informacioni për qëllime të ndryshme për të siguruar dhe përmirësuar Shërbimin tonë për ju.

Llojet e të dhënave të mbledhura

Te dhena Personale

Ndërsa përdorni Shërbimin tonë, ne mund t'ju kërkojmë që të na jepni disa informacione personalisht të identifikueshme që mund të përdoren për t'ju kontaktuar ose identifikuar ju ( "Të dhënat personale" ). Informacioni i identifikueshëm personalisht mund të përfshijë, por nuk kufizohet vetëm në:

 1. Adresa e postës elektronike
 2. Emri dhe mbiemri
 3. Numri i telefonit
 4. Adresa, Shteti, Shteti, Provinca, ZIP / kodi postar, Qyteti
 5. Cookie dhe të dhënat e përdorimit

Ne mund të përdorim të dhënat tuaja personale për t'ju kontaktuar me gazetat, marketingun ose materiale promovuese dhe informacione të tjera që mund t'ju interesojnë. Ju mund të mos pranoni të merrni ndonjë, ose të gjitha, këto komunikime nga ne duke ndjekur lidhjen e çregjistruar

Të dhënat e përdorimit

Ne gjithashtu mund të mbledhim informacione që shfletuesi juaj dërgon sa herë që vizitoni Shërbimin tonë ose kur hyrni Shërbimin nga ose përmes ndonjë pajisjeje ( "Të dhënat e përdorimit" ).

Këto të dhëna të përdorimit mund të përfshijnë informacione të tilla si adresa e Protokollit të Internetit të kompjuterit tuaj (p.sh. adresa IP), lloji i shfletuesit, versioni i shfletuesit, faqet e Shërbimit tonë që vizitoni, koha dhe data e vizitës tuaj, koha e kaluar në ato faqe, unike identifikuesit e pajisjes dhe të dhëna të tjera diagnostikuese.

Kur të përdorni Shërbimin me një pajisje, këto të dhëna të përdorimit mund të përfshijnë informacione të tilla si llojin e pajisjes që përdorni, ID-në unike të pajisjes tuaj, adresën IP të pajisjes tuaj, sistemin operativ të pajisjes tuaj, llojin e shfletuesit të Internetit që përdorni, pajisjen unike identifikues dhe të dhëna të tjera diagnostikuese.

Ndjekja e të dhënave të cookies

Ne përdorim cookie-t dhe teknologji të ngjashme për ndjekjen për të gjurmuar aktivitetin në Shërbimin tonë dhe kemi një informacion të caktuar.

Cookies janë skedarë me një sasi të vogël të të dhënave që mund të përfshijnë një identifikues unik anonim. Cookies dërgohen në shfletuesin tuaj nga një faqe interneti dhe ruhen në pajisjen tuaj. Teknologji të tjera të ndjekjes përdoren gjithashtu, siç janë fenerët, etiketat dhe skriptet për të mbledhur dhe ndjekur informacione dhe për të përmirësuar dhe analizuar Shërbimin tonë.

Ju mund ta udhëzoni shfletuesin tuaj të refuzojë të gjitha cookie-t ose të tregojë kur një cookie po dërgohet. Sidoqoftë, nëse nuk pranoni cookie, mund të mos jeni në gjendje të përdorni disa pjesë të Shërbimit tonë.

Shembuj të Cookies që përdorim:

 1. Cookies Session: Ne përdorim Cookie Session për të operuar Shërbimin tonë.
 2. Cookies Preferenca: Ne përdorim Cookie Preferenca për të kujtuar preferencat tuaja dhe cilësimet e ndryshme.
 3. Cookies të Sigurisë: Ne përdorim Cookie të Sigurisë për qëllime të sigurisë.
 4. Cookie Reklamimi: Cookie Reklamimi përdoren për t'ju shërbyer me reklama që mund të jenë të rëndësishme për ju dhe interesat tuaja.

Të dhëna të tjera

Ndërsa përdorim Shërbimin tonë, ne gjithashtu mund të mbledhim informacionin e mëposhtëm: detajet e pasaportës, shtetësinë, regjistrimin në vendbanim dhe adresën aktuale, numrin e telefonit (punë, celular), detajet e dokumenteve mbi arsimin, kualifikimin, formimin profesional, marrëveshjet e punës, jo - marrëveshje për zbulimin, informacione mbi shpërblimet dhe kompensimin, informacionin për gjendjen martesore, vendndodhjen e zyrës dhe të dhëna të tjera.

Përdorimi i të dhënave

4TRACKING përdor të dhënat e mbledhura për qëllime të ndryshme:

 1. për të ofruar dhe mirëmbajtur Shërbimin tonë
 2. për t'ju njoftuar për ndryshimet në Shërbimin tonë
 3. për t'ju lejuar të merrni pjesë në veçoritë interaktive të Shërbimit tonë kur vendosni ta bëni atë
 4. për të siguruar mbështetjen e klientit
 5. për të mbledhur analiza ose informacion të vlefshëm në mënyrë që të mund të përmirësojmë Shërbimin tonë
 6. për të monitoruar përdorimin e Shërbimit tonë
 7. për të zbuluar, parandaluar dhe adresuar çështjet teknike
 8. për të përmbushur çdo qëllim tjetër për të cilin ju e siguroni atë
 9. për të përmbushur detyrimet tona dhe për të zbatuar të drejtat tona që rrjedhin nga çdo kontratë e lidhur midis jush dhe nesh, përfshirë faturimin dhe mbledhjen
 10. për t'ju siguruar njoftime në lidhje me llogarinë tuaj dhe / ose pajtimin, përfshirë njoftimet e skadimit dhe rinovimit, udhëzimet me email, etj.
 11. t'ju ofrojë lajme, oferta speciale dhe informacion të përgjithshëm në lidhje me mallrat, shërbimet dhe ngjarjet e tjera që ne ofrojmë që janë të ngjashme me ato që ju keni blerë ose pyetur tashmë nëse nuk keni zgjedhur të merrni një informacion të tillë
 12. në çfarëdo mënyre tjetër mund të përshkruajmë kur ju i jepni informacionet
 13. për çfarëdo qëllimi tjetër me pëlqimin tuaj.

Ruajtja e të dhënave

Ne do t'i ruajmë të dhënat tuaja personale vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimet e përcaktuara në këtë Politikë të Privatësisë. Ne do t'i ruajmë dhe përdorim të dhënat tuaja personale në masën e nevojshme për të përmbushur detyrimet tona ligjore (për shembull, nëse kërkohet t'i ruajmë të dhënat tuaja në përputhje me ligjet në fuqi), zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe zbatimin e marrëveshjeve dhe politikave tona ligjore.

Ne gjithashtu do të ruajmë të dhënat e përdorimit për qëllime të analizës së brendshme. Të dhënat e përdorimit zakonisht ruhen për një periudhë më të shkurtër, përveç kur këto të dhëna përdoren për të forcuar sigurinë ose për të përmirësuar funksionimin e Shërbimit tonë, ose ne jemi të detyruar me ligj që t'i ruajmë këto të dhëna për periudha më të gjata kohore.

Transferimi i të dhënave

Në kuadër të veprimtarive tona për ndarjen e informacionit të përcaktuara më lart, të dhënat tuaja personale mund të transferohen në vende të tjera (përfshirë vendet jashtë EEA) të cilat mund të kenë standarde të ndryshme të mbrojtjes së të dhënave nga vendi juaj i banimit. Ju lutemi vini re se të dhënat e përpunuara në një vend të huaj mund të jenë subjekt i ligjeve të huaja dhe të arritshme për qeveritë e huaja, gjykatat, zbatimin e ligjit dhe agjencitë rregullatore. Sidoqoftë, ne do të përpiqemi të marrim masa të arsyeshme për të ruajtur një nivel adekuat të mbrojtjes së të dhënave kur ndajmë të dhënat tuaja personale me vendet e tilla.

Zbulimi i të Dhënave

Ne mund të zbulojmë informacione personale që mbledhim, ose ju ofroni:

1. Transaksion biznesi.

Nëse ne ose filialet tona jemi të përfshirë në bashkimin, blerjen ose shitjen e pasurive, Të dhënat tuaja personale mund të transferohen.

2. raste të tjera. Ne mund të zbulojmë informacionin tuaj gjithashtu:

 1. për filialet dhe bashkëpunëtorët tanë;
 2. për kontraktorët, ofruesit e shërbimeve dhe palët e treta që ne përdorim për të mbështetur biznesin tonë;
 3. për të përmbushur qëllimin për të cilin e siguroni;
 4. me qëllim të përfshirjes së logos së kompanisë suaj në faqen tonë të internetit;
 5. për çfarëdo qëllimi tjetër të shpalosur nga ne kur ju jepni informacionin;
 6. me pëlqimin tuaj në çdo rast tjetër;
 7. nëse besojmë se zbulimi është i nevojshëm ose i duhur për të mbrojtur të drejtat, pronën ose sigurinë e Kompanisë, klientëve tanë ose të tjerëve.

Siguria e të dhënave

Siguria e të dhënave tuaja është e rëndësishme për ne, por mos harroni se asnjë metodë e transmetimit në Internet ose një metodë e ruajtjes elektronike nuk është 100% e sigurt. Ndërsa ne përpiqemi të përdorim mjete komerciale të pranueshme për të mbrojtur të dhënat tuaja personale, ne nuk mund të garantojmë sigurinë e saj absolute.

Të drejtat tuaja për mbrojtjen e të dhënave sipas Rregullores së përgjithshme të mbrojtjes së të dhënave (GDPR)

Nëse jeni banor i Bashkimit Evropian (BE) dhe Zonës Ekonomike Evropiane (EEA), ju keni të drejta të caktuara për mbrojtjen e të dhënave, të mbuluara nga GDPR.

Ne synojmë të ndërmarrim hapa të arsyeshëm për t'ju lejuar të korrigjoni, ndryshoni, fshini ose kufizoni përdorimin e të dhënave tuaja personale.

Në qoftë se ju dëshironi që të jetë i informuar se çfarë të dhënave personale që ne të mbajë lidhje me ju dhe nëse ju dëshironi që ajo të hiqet nga sistemet tona, ju lutem vizitoni faqen tonë të na kontaktoni faqe

Në rrethana të caktuara, ju keni të drejtat e mëposhtme për mbrojtjen e të dhënave:

 1. e drejta për të hyrë, azhurnuar ose për të fshirë informacionin që kemi mbi ju;
 2. e drejta e ndreqjes. Ju keni të drejtë të keni informacionin tuaj të korrigjuar nëse këto informacione janë të pasakta ose jo të plota;
 3. e drejta e kundërshtimit. Ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale;
 4. e drejta e kufizimit. Ju keni të drejtë të kërkoni që ne të kufizojmë përpunimin e informacionit tuaj personal;
 5. e drejta e transportueshmërisë së të dhënave. Ju keni të drejtë të pajiseni me një kopje të të dhënave tuaja personale në një format të strukturuar, të lexueshëm nga makina dhe të përdorura zakonisht;
 6. e drejta për tërheqjen e pëlqimit. Ju gjithashtu keni të drejtë të tërheqni pëlqimin tuaj në çdo kohë kur ne mbështetemi në pëlqimin tuaj për të përpunuar informacionin tuaj personal;

Ju lutemi vini re se ne mund t'ju kërkojmë të verifikoni identitetin tuaj përpara se t'i përgjigjeni kërkesave të tilla. Ju lutemi vini re, ne mund të mos jemi në gjendje të ofrojmë Shërbim pa disa të dhëna të nevojshme.

Ju keni të drejtë të ankoheni pranë një Autoriteti për Mbrojtjen e të Dhënave në lidhje me mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave tuaja personale. Për më shumë informacion, ju lutemi kontaktoni autoritetin tuaj lokal për mbrojtjen e të dhënave në Zonën Ekonomike Evropiane (EEA).

Të drejtat tuaja për mbrojtjen e të dhënave sipas Ligjit për mbrojtjen e sekretit në Kaliforni (CalOPPA)

CalOPPA është ligji i parë shtetëror në vend që kërkon faqet e internetit tregtare dhe shërbime online për të postuar një politikë të privatësisë. Arritja e ligjit shtrihet përtej Kalifornisë për të kërkuar një person ose kompani në Shtetet e Bashkuara (dhe të imagjinueshme në botë) që operon në uebfaqe që mbledhin informacione personalisht të identifikueshme nga konsumatorët në Kaliforni për të postuar një politikë të dukshme të intimitetit në faqen e saj të internetit duke deklaruar saktësisht informacionin që mblidhen dhe ato individë me të cilët po ndahet, dhe të zbatojnë këtë politikë.

Sipas CalOPPA jemi dakord për sa vijon:

 1. përdoruesit mund të vizitojnë faqen tonë në mënyrë anonime.
 2. lidhja jonë për Politikën e Privatësisë përfshin fjalën "Intimitet" dhe lehtë mund të gjendet në faqen kryesore të faqes sonë të internetit.
 3. përdoruesit do të njoftohen për çdo ndryshim të politikës së privatësisë në faqen tonë të Politikës së Privatësisë.
 4. përdoruesit janë në gjendje të ndryshojnë informacionin e tyre personal duke na kontaktuar në formën tonë të kontaktit .

Politika jonë për sinjalet "Mos gjurmoni":

Ne e nderojmë Mos i ndjekim sinjalet dhe nuk gjurmojmë, bëjmë cookie-t, ose përdorim reklamat kur është krijuar një mekanizëm i shfletuesit Mos Ndiqni. Do Not Track është një preferencë që mund të vendosni në shfletuesin tuaj të internetit për të informuar faqet e internetit që nuk doni të ndiqeni.

Ju mund të aktivizoni ose çaktivizoni Mos Ndiqni duke vizituar faqen Preferencat ose Cilësimet e shfletuesit tuaj të internetit.

Të drejtat tuaja për mbrojtjen e të dhënave sipas Aktit të privatësisë së konsumatorit në Kaliforni (CCPA)

Nëse jeni një banor në Kaliforni, ju keni të drejtë të mësoni se çfarë të dhëna ne mbledhim për ju, kërkoni që t'i fshini të dhënat tuaja dhe të mos i shesni ato. Për të ushtruar të drejtat tuaja për mbrojtjen e të dhënave, mund të bëni kërkesa të caktuara dhe të na pyesni:

1. informationfarë informacioni personal kemi për ju. Nëse e bëni këtë kërkesë, ne do t'ju kthehemi:

 1. Kategoritë e informacionit personal që kemi mbledhur për ju.
 2. Kategoritë e burimeve nga të cilat ne mbledhim informacionin tuaj personal.
 3. Qëllimi afarist ose tregtar për mbledhjen ose shitjen e informacionit tuaj personal.
 4. Kategoritë e palëve të treta me të cilët ne ndajmë informacione personale.
 5. Pjesët specifike të informacionit personal që kemi mbledhur për ju.
 6. Një listë e kategorive të informacionit personal që ne kemi shitur, së bashku me kategorinë e ndonjë kompanie tjetër që i kemi shitur. Nëse nuk kemi shitur informacionin tuaj personal, ne do t'ju informojmë për këtë fakt.
 7. Një listë e kategorive të informacionit personal që ne kemi shpalosur për një qëllim biznesi, së bashku me kategorinë e çdo kompanie tjetër që kemi ndarë me të.

Ju lutemi vini re, ju keni të drejtë të kërkoni nga ne që t'ju sigurojmë këto informacione deri në dy herë në një periudhë dymbëdhjetë muajsh. Kur e bëni këtë kërkesë, informacioni i dhënë mund të kufizohet në informacionin personal që kemi mbledhur për ju në 12 muajt e mëparshëm.

2. Për të fshirë informacionin tuaj personal.

Nëse e bëni këtë kërkesë, ne do të fshijmë të dhënat personale që kemi në lidhje me ju që nga data e kërkesës tuaj nga regjistrimet tona dhe do t'i drejtojmë çdo ofrues të shërbimit të bëjë të njëjtën gjë. Në disa raste, fshirja mund të bëhet përmes mos-identifikimit të informacionit. Nëse vendosni të fshini informacionin tuaj personal, mund të mos jeni në gjendje të përdorni funksione të caktuara që kërkojnë të funksionojnë informacionet tuaja personale.

3. i shesim informacionet tuaja personale?

Ne nuk ua shesim ose marrim me qira informacionin tuaj personal palëve të treta për ndonjë qëllim. Ne nuk i shesim informacionet tuaja personale për konsideratë monetare. Sidoqoftë, në disa rrethana, një transferim i informacionit personal tek një palë e tretë, ose brenda familjes sonë të kompanive, pa konsideratë monetare mund të konsiderohet një "shitje" sipas ligjit të Kalifornisë. Ju jeni pronari i vetëm i të dhënave tuaja personale dhe mund të kërkoni zbulimin ose fshirjen në çdo kohë.

Nëse paraqisni një kërkesë për të ndaluar shitjen e informacionit tuaj personal, ne do të ndalojmë bërjen e transferimeve të tilla.

Ju lutemi vini re, nëse na kërkoni të fshijmë ose ndalojmë shitjen e të dhënave tuaja, kjo mund të ndikojë në përvojën tuaj me ne, dhe ju mund të mos jeni në gjendje të merrni pjesë në programe të caktuara ose shërbime të anëtarësimit që kërkojnë përdorimin e informacionit tuaj personal për të funksionuar. Por në asnjë rrethanë, ne do të bëjmë diskriminimin ndaj jush për të ushtruar të drejtat tuaja.

Për të ushtruar të drejtat tuaja Kaliforni për mbrojtjen e të dhënave të përshkruara më sipër, ju lutem dërgoni kërkesën tuaj (s) në tonë Na Kontaktoni faqe

Të drejtat tuaja për mbrojtjen e të dhënave, të përshkruara më lart, janë të përfshira në CCPA, të shkurtër për Aktin e Intimitetit të Konsumatorit në Kaliforni. Për të mësuar më shumë, vizitoni faqen zyrtare të internetit të Informacionit Legjislativ në Kaliforni. CCPA hyri në fuqi më 01/01/2020.

Ofruesit e shërbimeve

Ne mund të punësojmë kompani dhe individë të palëve të treta për të lehtësuar Shërbimin tonë ( "Ofruesit e Shërbimit" ), të ofrojmë Shërbim në emrin tonë, të kryejnë shërbime të lidhura me Shërbimin ose të na ndihmojnë në analizimin e mënyrës së përdorimit të Shërbimit tonë.

Këto palë të treta kanë qasje në të dhënat tuaja personale vetëm për t'i kryer këto detyra në emrin tonë dhe janë të detyruar të mos i zbulojnë ose përdorin ato për ndonjë qëllim tjetër.

analitikë

Ne mund të përdorim Ofruesit e Shërbimit të Palëve të treta për të monitoruar dhe analizuar përdorimin e Shërbimit tonë.

Mjetet CI / CD

Ne mund të përdorim Ofruesit e Shërbimit të Palëve të treta për të automatizuar procesin e zhvillimit të Shërbimit tonë.

reklamat

Ne mund të përdorim Ofruesit e Shërbimit të Palëve të treta për të treguar reklama tek ju për të ndihmuar mbështetjen dhe mirëmbajtjen e Shërbimit tonë.

Ri-marketing i sjelljes

Ne mund të përdorim shërbime të ri-marketingut për të reklamuar në faqet e internetit të palëve të treta për ju pasi të keni vizituar Shërbimin tonë. Ne dhe shitësit tanë të palëve të treta përdorim cookie për të informuar, optimizuar dhe shërbyer reklama bazuar në vizitat tuaja të kaluara në Shërbimin tonë.

Privatësia e fëmijëve

Shërbimet tona nuk janë të destinuara për t'u përdorur nga fëmijët nën moshën 18 vjeç ( "Fëmijë" ose "Fëmijë" ).

Ne nuk mbledhim me vetëdije informacione të identifikueshme nga Fëmijët nën 18 vjeç. Nëse bëheni të vetëdijshëm që një Fëmijë na ka siguruar të dhëna personale, ju lutemi na kontaktoni. Nëse bëhemi të vetëdijshëm që kemi mbledhur të dhëna personale nga fëmijët pa verifikuar pëlqimin e prindërve, ndërmarrim hapa për të hequr atë informacion nga serverët tanë.

Ndryshimet në këtë politikë të privatësisë

Ne mund të azhurnojmë herë pas here Politikën tonë të Privatësisë. Ne do t'ju njoftojmë për çdo ndryshim duke postuar Politikën e re të Intimitetit në këtë faqe.

Ne do t'ju njoftojmë me email dhe / ose një njoftim të spikatur në Shërbimin tonë, përpara se ndryshimi të bëhet efektiv dhe të azhurnojmë "datën efektive" në krye të kësaj Politike të Privatësisë.

Ju këshillohet që të rishikoni periodikisht këtë Politikë të Privatësisë për çdo ndryshim. Ndryshimet në këtë politikë të privatësisë janë efektive kur ato postohen në këtë faqe.